မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ CDM မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ ၊ ၁၃ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

CDM FireFighter Annoucement
Scroll to Top